Ons bestuur

Scholengroepen bevinden zich als bestuursniveau tussen het centrale GO!-niveau en de instellingen op het lokale niveau (de onderwijsinstellingen en het centrum voor leerlingenbegeleiding) in een bepaald gebied. De scholengroepen worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur. De basis voor deze werking is het Bijzonder decreet van het Gemeenschapsonderwijs.

De algemene vergadering bekrachtigt de begroting en de jaarrekening van de scholengroep en de aanstelling van de algemeen directeur. Ze bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad en de voorzitter van de raad van bestuur. Er zijn geen vaste vertegenwoordigers. Voor meer informatie over de werking van de algemene vergadering: klik hier.

De raad van bestuur is het hoogste orgaan in de scholengroep en staat in voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en het financieel beleid van de organisatie. Ze bestaat uit zes verkozen stemgerechtigde leden aangeduid door de leden van de schoolraden, drie gecoöpteerde leden aangeduid het college van directeurs en de algemeen directeur. Ze wordt voor vier jaar verkozen. Lees hier meer over de concrete verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de werking van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep Het Leercollectief voor de periode 2018-2022 zijn:

Geert Vera Voorzitter
Daniel De Mulder Ondervoorzitter
Tania De Smedt Algemeen Directeur
Ida De Bruyn Rechstreeks verkozen lid
Rudi Henderickx Rechstreeks verkozen lid
Bart Kersschot Gecoöpteerd lid
Jerry Monsieur Gecoöpteerd lid
Jo Naessens Rechstreeks verkozen lid
Idris Valcke Rechstreeks verkozen lid
Gaya Van Boven Gecoöpteerd lid

Het college van directeurs bestaat uit de directeurs van de scholen en de gemandateerde van het centrum voor leerlingenbegeleiding die tot de scholengroep behoren. De algemeen directeur zit de vergadering voor. Het college maakt afspraken over het algemeen beleid, het pedagogisch beleid en het personeelsbeleid tussen de scholen onderling. Ze formuleert ook voorstellen en adviezen aan de raad van bestuur en de algemeen directeur en bereidt mee de agenda van de raad van bestuur voor. Voor de concrete werking en gedetailleerde bevoegdheden: klik hier.

Het mandaat van algemeen directeur wordt door de raad van bestuur toegewezen. Sinds 1 november 2015 is Tania De Smedt onze algemeen directeur. Zij staat in voor het dagelijks bestuur van de scholengroep en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de begroting, de budgettaire meerjarenplanning, het personeelsbeleid van de algemene diensten, het voorstellen en opvolgen van grote infrastructuurwerken, het beheer van gemeenschappelijke keukenvoorzieningen en leerlingenvervoer. Lees hier meer over de concrete bevoegdheden.